Sanctiunile ce pot fi aplicate unui angajator pentru nerespectarea prevederilor privind Revisal

By 17/03/2015Blog

Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă (numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE; data angajării; perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora) cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;

b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă (numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE; data angajării; perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora; perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; data încetării contractului individual de muncă), respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute in legislatie, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizie scrisă de către angajator sau de către prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete, cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului, cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii carora angajatorul le-a subcontractat serviciul de completare şi transmitere a registrului, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

h) refuzul angajatorului de a elibera, la solicitarea salariatilor, copii ale documentelor existente în dosarul personal si copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor potrivit carora prestatorii de servicii de completare şi transmitere a registrului, înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a registrului încredinţate de angajator, cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor potrivit carora Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Despre autor
Dana Ionescu este Legal Manager al Adecco, avand peste 15 ani de experienta in domeniul juridic. Este specializata in legislatia muncii, acoperind aspecte legate de contracte colective de munca, regulamente si politici interne, contracte individuale de munca, restructurari si transferuri de personal. Are o vasta experienta in dreptul contractual, acordand si consultanta in proceduri de negociere, conciliere si recuperare de debite. A fost implicata in tranzactii complexe cu privire la capitalul social, detinand cunostinte temeinice privind dreptul societar.

Contact:
Dana Ionescu | Legal Manager
Mob: + 40 721188450
Email: dana.ionescu@adecco.com